Select Page

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MENSZ ZORG BV I. ALGEMEEN

 1.  Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke offerte, aanbieding, overeenkomst of rechtsverhouding tussen Mensz Zorg (“Mensz”) en een wederpartij (“Opdrachtgever/Wederpartij”), waarbij Mensz werkzaamheden verricht, laat verrichten of zal (laten) verrichten ten behoeve van Opdrachtgever/Wederpartij. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt door Mensz uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. De Algemene Voorwaarden zijn automatisch ook van toepassing op aanvullende en vervolgopdrachten.
 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien en voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen niet zijnde aanvullende- en vervolgopdrachten.
 4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of nietig wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Mensz en Opdrachtgever/Wederpartij in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige casu quo vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige casu quo vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 5. De Algemene Voorwaarden zijn geschreven met als uitgangspunt het bemiddelen bij de totstandkoming van overeenkomsten van opdracht met Opdrachtgever dan wel Wederpartij zijnde een zelfstandige zorgverlener, betreffende het verlenen van zorg, alles in de meest ruime zin van het woord (de “Opdracht”). Onder zorg wordt onder meer verstaan het verlenen van verzorging en verpleging.
 6. Mensz is bevoegd eenzijdig de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op de werkzaamheden van nieuwe opdrachten en op de werkzaamheden van lopende opdrachten vanaf het moment dat de wijzigingen ingaan, mits de Algemene Voorwaarden aan Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

  II. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Alle door Mensz uitgebrachte aanbiedingen, offertes en de daarbij verstrekte gegevens zijn vrijblijvend, behoudens voor zover in de aanbieding dan wel offerte anders is aangegeven. Hoewel alle bij de aanbiedingen en offerte verstrekte prijzen, brochures en andere gegevens zo nauwkeurig mogelijk worden opgegeven, zijn deze opgaven slechts bindend voor zover dat uitdrukkelijk is aangegeven.
 2. Alle offertes en aanbiedingen worden uitgebracht op basis van de door Opdrachtgever/Wederpartij verstrekte informatie. Opdrachtgever/Wederpartij is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de Opdracht te verstrekken aan Mensz, alsmede alle door Opdrachtnemer redelijkerwijs daartoe verlangde gegevens en informatie. Opdrachtgever/Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Mensz verstrekte gegevens en informatie. Voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden kan Mensz nimmer aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gehouden.
 3. Een Opdracht met Opdrachtgever/Wederpartij komt eerst tot stand indien en zodra Mensz de Opdracht schriftelijk heeft bevestigd. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst van Opdracht kan Mensz slechts worden vertegenwoordigd door de statutaire directie van Mensz.
 4. Mensz is in geen geval gehouden een aanvang te nemen met het uitvoeren van de Opdracht, alvorens Opdrachtgever/Wederpartij de overeenkomst van Opdracht voor akkoord ondertekend aan Mensz heeft geretourneerd.
 5. Eventuele aanvullende afspraken c.q. wijzigingen kunnen slechts bindend worden overeengekomen indien zulks schriftelijk geschiedt.
 6. Bij elke overeenkomst geldt dat deze zijdens Mensz wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtgever/Wederpartij – zulks uitsluitend ter beoordeling van Mensz – kredietwaardig is om haar verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen. Voor het geval Mensz tot het oordeel mocht komen dat een Opdrachtgever/Wederpartij niet kredietwaardig is, wordt Opdrachtgever/Wederpartij in de gelegenheid gesteld om middels verificatoire bescheiden de kredietwaardigheid aan te tonen. Het oordeel terzake blijft voorbehouden aan Mensz.
 7.  Mensz is te allen tijde gerechtigd om van Opdrachtgever/Wederpartij zekerheid te eisen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen alvorens Mensz haar verplichtingen op grond van de Opdracht (verder) nakomt.

III. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Mensz is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij de door of vanwege zijn verleende diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs kan worden verwacht. Mensz staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat. De Opdracht betreft een inspanningsverplichting van de zijde van Mensz. Algemene Voorwaarden Mensz Zorg BV.
 2. Mensz is vrij in de wijze van uitvoering van de haar gegeven opdracht. Mensz ziet er bij de uitvoering van de Opdracht op toe dat de te bemiddelen zorgverleners beschikken over de opleiding die van hen verwacht wordt bij de uitvoering van hun zorgtaak.
 3. Zorgvrager en zorginstelling dienen te zorgen en in te staan voor behoorlijke en veilige werkomstandigheden, waarbij als criteria gelden de normen volgend uit de toepasselijke wet- en regelgeving.

IV. TERMIJNEN

 1. Overeengekomen voor Mensz geldende termijnen zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, geen fatale termijnen.
 2. Mensz verplicht zich Opdrachtgever/Wederpartij tijdig te berichten indien het vermoeden bestaat dat een overeengekomen termijn niet gehaald wordt.
 3. Indien de termijnoverschrijding het gevolg is van overmacht, is Mensz bevoegd de prestatie op te schorten voor de duur van de overmacht situatie.

  V. OVERMACHT

 1. Indien er sprake is van een overmacht situatie kan Mensz nimmer gehouden worden tot het betalen van enige schadevergoeding.
 2. Er is sprake van overmacht in geval de situatie niet is te wijten aan schuld van Mensz, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Mensz komt.
 3. Mensz verbindt zich Opdrachtgever/Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen, indien zich naar haar oordeel een overmacht situatie voordoet of zal voordoen. Partijen treden alsdan in overleg over de termijn waarbinnen dan wel of Mensz alsnog zal (trachten te) presteren.

  VI. TARIEVEN

 1. Mensz brengt voor haar werkzaamheden periodiek het honorarium in rekening conform de afspraken overeengekomen in de overeenkomst van Opdracht tussen Mensz en Opdrachtgever/Wederpartij, een en ander te vermeerderen met omzetbelasting en eventuele andere bij wet verplichte belastingen en/of heffingen. Alle gehanteerde tarieven worden vermeld in Euro’s.
 2. Mensz is te allen tijde bevoegd om de overeengekomen tarieven eenzijdig te wijzigen per een toekomstige datum en per opdracht. Wijzigingen van tarieven worden schriftelijk medegedeeld en treden, behoudens schriftelijk bezwaar van Opdrachtgever/ Wederpartij binnen 7 dagen na verzending van de mededeling, 7 dagen na de mededeling in werking.
 3. Indien Opdrachtgever/Wederpartij tijdig en op de conform lid 2 voorgeschreven wijze bezwaar maakt tegen de voorgestelde tariefwijziging, treden partijen terstond met elkaar in overleg. Voor het geval partijen niet binnen een redelijke termijn overeenstemming bereiken, eindigt de tussen partijen gesloten overeenkomst van Opdracht per de eerste van de maand volgend op de maand waarin partijen overleg hebben gevoerd.
 4. Opdrachtgever/Wederpartij is te allen tijde gebonden aan een tariefwijziging ten gevolge van veranderende wet- en/of regelgeving.

  VII. BETALING

 1. In afwijking van het bepaalde in artikel IV lid 1 zijn de in dit artikel opgenomen termijnen fatale termijnen.
 2. Betaling van facturen door Opdrachtgever/ Wederpartij aan Mensz dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de bankrekening vermeld op de factuur, De op de bank- of giroafschriften van Mensz aangegeven valutadatum is bepalend en geldt derhalve als dag van betaling. Indien betaling niet binnen deze termijn plaatsvindt, is Opdrachtgever/Wederpartij in verzuim en is Mensz gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Alle buitengerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties komen voor rekening van Opdrachtgever/Wederpartij.
 3. Indien Opdrachtgever/Wederpartij een verschuldigd bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan, kan Mensz, nadat Opdrachtgever/Wederpartij daarvan in kennis is gesteld, zijn werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever/Wederpartij opschorten. Mensz is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van werkzaamheden.
 4. Enige ontvangen betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en ten slotte in mindering van de oudste factuur en de lopende rente.

  VIII. BEËINDIGING OVEREENKOMST  

 1. Mensz heeft te allen tijde het recht de overeenkomst van Opdracht met inachtneming van een maand opzegtermijn te beëindigen. Deze opzegging zal schriftelijk geschieden.
 2. In geval: • Opdrachtgever/Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, toegelaten wordt tot de WSNP en/of; • beslag gelegd wordt op (een deel van) de goederen van Opdrachtgever/Wederpartij en/of; • Opdrachtgever/Wederpartij komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld en/of; • Opdrachtgever/Wederpartij een op grond van deze overeenkomst of de toepasselijke wet- en/of regelgeving op hem/haar rustende verplichting niet nakomt na daartoe indien nodig schriftelijk in gebreke te zijn gesteld en/of; • Opdrachtgever/Wederpartij haar onderneming of een belangrijk deel daarvan staakt of overdraagt; zijn alle verplichtingen direct opeisbaar en heeft Mensz de bevoegdheid alle lopende overeenkomsten van Opdracht met onmiddellijke ingang eenzijdig te Mensz. Mensz is in die gevallen met onmiddellijke ingang ontslagen van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever/Wederpartij.
 3. De overeenkomst van Opdracht wordt met onmiddellijke ingang beëindigd indien afmelding van de zorg binnen 12 uur geschiedt wegens het overlijden van de patiënt.

  IX. AANSPRAKELIJKHEID  

 1. Mensz sluit nadrukkelijk elke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de door haar bemiddelde zorgverleners uit.
 2. Mensz is slechts aansprakelijk ten opzichte van Opdrachtgever/Wederpartij waar er sprake is van een tekortkoming in de uitvoering van een overeenkomst van Opdracht voor zover deze tekortkoming het directe gevolg is van gebrek aan zorgvuldigheid van de Mensz, die in redelijkheid van de Mensz mocht worden verwacht dan wel er sprake is van grove schuld of opzet van de zijde van Mensz. Een en ander nadat Mensz door Opdrachtgever/Wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld om de gevolgen van de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen.
 3. Mensz is nooit aansprakelijk voor indirecte dan wel gevolgschade.
 4. Indien bij de uitvoering van een Opdracht zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van Mensz leidt, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Mensz afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat Mensz in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige twee zinnen is een nalaten aan de zijde van Mensz begrepen.
 5. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat Mensz voor zijn werkzaamheden in het kader van de overeenkomst van Opdracht van Opdrachtgever/Wederpartij heeft ontvangen. Bij Opdrachten die een langere looptijd hebben dan 3 maanden geldt een verdere beperking van de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het bedrag van het honorarium dat Mensz voor zijn werkzaamheden in het kader van die overeenkomst van opdracht over de laatste 3 maanden van Opdrachtgever/Wederpartij heeft ontvangen.
 6. De aansprakelijkheid van Mensz gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van een overeenkomst van Opdracht of uit andere hoofde, met name onrechtmatige daad.
 7. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval indien Opdrachtgever/Wederpartij niet binnen zes maanden na de gebeurtenis waaruit de schade voortvloeit en waarvoor Mensz aansprakelijk is een duidelijk geformuleerde concrete claim indiende.
 8. Opdrachtgever/Wederpartij vrijwaart Mensz voor aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst van Opdracht voor Opdrachtgever/Wederpartij.

  X. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Mensz en Opdrachtgever/Wederpartij mochten ontstaan over de (uitvoering van de) Opdracht dan wel de interpretatie van deze Algemene voorwaarden, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda.

Algemene info:

Mensz Zorg B.V.
Minervum 7160-C
4817 ZN Breda

T: 076-2013217
(alleen bereikbaar tijdens kantooruren)
KvK: 74830473

Contactpersonen:

Dineke Peeters
dinekepeeters@menszzorg.nl

Youssef Seljouri
youssefseljouri@menszzorg.nl

Mensz Zorg werkt o.a. in: 

Alphen-Chaam, Altena,  Baarle-Nassau,
Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout, Zundert

Opzoek naar ambulante begeleiding?
Neem dan contact met ons op!

© 2021 – Mensz Zorg B.V. | Designed by WijhelpenMKB.nl